Datel obecný: Bubeník našich lesů

Datel Obecný

Známý a oblíbený pták

Datel obecný, s jeho charakteristickým červeným temenem a černobílým opeřením, je jedním z nejznámějších a nejoblíbenějších ptáků našich lesů a parků. Jeho přítomnost je nezaměnitelná – rytmické bušení do stromů, kterým si datel hledá potravu a hloubí hnízdní dutiny, je slyšet na velkou vzdálenost. Datel obecný je středně velký pták, dorůstající délky až 23 cm. Jeho zbarvení je výrazné – černá záda a křídla s bílými pruhy, bílé břicho a červené temeno u samců. Samičky se liší absencí červené barvy na hlavě. Datlové jsou významnými architekty lesa. Jejich hnízdní dutiny, které s neuvěřitelnou pílí tesají do kmenů stromů, slouží po opuštění datly jako úkryt a hnízdiště pro mnoho dalších druhů ptáků, ale i pro drobné savce, jako jsou plši nebo netopýři. Potravu datla obecného tvoří převážně hmyz žijící ve dřevě, především larvy brouků. Svou silnou lebkou a špičatým zobákem dokáže datel rozbít i tvrdé dřevo a dlouhým lepkavým jazykem pak vytahuje hmyz z jeho úkrytů. V zimě, kdy je hmyzu nedostatek, se datel živí i semeny šišek jehličnatých stromů.

Výskyt v lesích i parcích

Datel obecný je v Česku běžným obyvatelem lesů všech typů, od nížin až po horské oblasti. Nejraději má listnaté a smíšené lesy s dostatkem starších stromů, které mu poskytují potravu i vhodné podmínky pro hnízdění. Často se s ním ale setkáme i v parcích, zahradách a sadech, zvláště pokud se v nich nacházejí vzrostlé stromy. Jeho přítomnost prozradí charakteristické bubnování do větví, kterým si značí teritorium a láká samičky.

Datel obecný preferuje starší stromy s měkčím dřevem, ve kterých snadno tesá dutiny. Ty mu slouží nejen k hnízdění, ale i jako úkryt před predátory a nepřízní počasí. V dutinách stromů hledá datel i svou potravu, kterou tvoří především hmyz žijící ve dřevě, jako jsou larvy brouků, mravenci a tesaříci. V zimě, kdy je hmyzu méně, se datel živí i semeny šišek jehličnanů.

I když je datel obecný v Česku stále běžným druhem, jeho populace je ohrožena úbytkem starých stromů v důsledku intenzivního lesního hospodaření. Proto je důležité chránit staré stromy a vytvářet vhodné podmínky pro život datlů i v kulturní krajině.

Charakteristické zbarvení

Datel obecný je nezaměnitelný pták s nápadným černobílým zbarvením, které mu poskytuje vynikající kamufláž v lesním prostředí. Černá záda a křídla s bílými pruhy splývají s kůrou stromů, zatímco bílý spodek těla se ztrácí na pozadí světlé oblohy. Samec se od samice liší červenou skvrnou na týlu hlavy, kterou samice postrádá. Mladí jedinci mají červené temeno hlavy. Toto výrazné zbarvení slouží datlům k několika účelům. Zaprvé, umožňuje jim splynout s okolím a stát se takřka neviditelnými pro predátory, jako jsou draví ptáci nebo kuny. Zadruhé, pestré zbarvení hraje důležitou roli při námluvách. Samci se během tochové sezóny předvádějí před samicemi a vystavují na odiv své červené skvrny, aby na sebe upoutali pozornost. Čím sytější a výraznější je červená barva, tím atraktivnější je samec pro potenciální partnerky. Zbarvení datla obecného je tedy nejen estetickým prvkem, ale především důležitým adaptačním mechanismem, který mu pomáhá přežít a rozmnožovat se v jeho přirozeném prostředí.

datel obecný

Silný zobák a lebka

Datel obecný, známý také jako datel černý, je fascinující pták s pozoruhodnými fyzickými adaptacemi, které mu umožňují prosperovat v jeho lesním prostředí. Jednou z nejvýraznějších vlastností datla obecného je jeho silný zobák a lebka, které jsou dokonale přizpůsobeny jeho jedinečnému způsobu získávání potravy. Zobák datla je neuvěřitelně silný a špičatý, což mu umožňuje tesat do dřeva a hledat hmyz, který se skrývá pod kůrou stromů. Jeho lebka je speciálně uzpůsobena tak, aby absorbovala otřesy způsobené neustálým klováním.

Kosti lebky jsou silné a pevně spojené, což minimalizuje riziko poranění mozku. Datel obecný má také speciální svaly, které ovládají pohyb zobáku a chrání mozek před poškozením. Tyto svaly fungují jako tlumiče nárazů a absorbují energii každého úderu. Díky této kombinaci silného zobáku, robustní lebky a specializovaných svalů je datel obecný schopen bez úhony klovat do dřeva až 20krát za sekundu. To je pozoruhodný příklad adaptace na prostředí, který datlovi umožňuje využívat potravní zdroje, které jsou pro jiné druhy ptáků nedostupné.

Datel obecný, mistr tesání a bubnování v lese, je pro svůj charakteristický vzhled a chování nezaměnitelným obyvatelem našich lesů. Jeho silný zobák, kterým s neúnavnou energií buší do stromů, slouží nejen k hledání potravy, ale i k dlabání hnízdních dutin, jež poskytují útočiště i dalším ptačím druhům.

Dlouhý lepkavý jazyk

Datel obecný, mistr tesař našich lesů, ukrývá ve svém malém těle fascinující adaptace. Jednou z nejzajímavějších je bezpochyby jeho dlouhý, lepkavý jazyk. Ten může měřit až 10 cm, což je více než dvojnásobek délky jeho zobáku! Jazyk je úzký a na konci opatřený drobnými háčky, které slouží k zachycení hmyzu ukrytého hluboko v dřevě. Ale jak se tak dlouhý jazyk vejde do relativně malé hlavy datla? Příroda má i na to chytré řešení. Jazyk je uložen ve speciální schránce, která se táhne od zobáku až po zadní část lebky. V klidu je jazyk srolovaný v této schránce a datel ho vysunuje pouze tehdy, když loví potravu. Lepkavost jazyka je zajištěna speciálními slinami, které datel produkuje. Tyto sliny jsou bohaté na enzymy, které pomáhají rozkládat dřevo a usnadňují tak datlovi přístup k potravě. Díky svému unikátnímu jazyku je datel obecný schopen efektivně lovit hmyz i v těžko dostupných místech a plní tak důležitou roli v ekosystému lesa.

datel obecný

Potrava: hmyz a larvy

Datel obecný, náš běžný obyvatel lesů a parků, je známý svým typickým klováním do stromů. Ale copak se skrývá v jeho jídelníčku? Hmyz a larvy tvoří podstatnou část jeho potravy, a to zejména v teplejších měsících roku. Datel je skutečným mistrem v jejich hledání. S neuvěřitelnou přesností dokáže svým silným zobákem rozklovat kůru stromů a odhalit tak skryté chodbičky a dutiny, kde se ukrývají larvy kůrovců, tesaříků a jiného hmyzu. Jeho dlouhý, lepkavý jazyk s háčky na konci mu pak umožňuje vytáhnout i ty nejlépe ukryté jedince. Datel obecný tak hraje důležitou roli v ekosystému lesa, protože pomáhá regulovat populace hmyzu, který by jinak mohl lesním porostům škodit. V zimě, kdy je hmyzu méně, se datel zaměřuje na semena šišek jehličnatých stromů.

Hnízdění v dutinách stromů

Datel obecný, náš známý obyvatel lesů a parků, je mistr v šplhání po stromech. Jeho silné nohy a drápy mu umožňují pevně se držet kůry a dlouhý, špičatý zobák mu slouží k tesání do dřeva a hledání potravy.

Informace o datlu obecném
Vlastnost Hodnota
Latinský název Dendrocopos major
Délka těla 22-26 cm
Rozpětí křídel 34-39 cm
Hmotnost 70-100 g
Potrava Hmyz, semena, ovoce

Komunikace bubnováním

Datel obecný, známý svou zálibou v bubnování do stromů, ve skutečnosti nebubnuje za účelem získávání potravy. Toto chování, i když může znít hlučně, má zcela jiný účel – komunikaci. Datli bubnují do rezonujících větví a kmenů stromů, aby vyslali signály ostatním datlům v okolí. Tyto rychlé a rytmické údery, slyšitelné na značnou vzdálenost, slouží jako forma ptačího dorozumívání.

Bubnování datlů má hned několik funkcí. V období rozmnožování samci lákají samičky na svá teritoria a dávají najevo svou přítomnost. Čím silnější a rychlejší bubnování, tím atraktivnější je samec pro potenciální partnerky. Bubnování ale neslouží jen k lákání samiček. Datli si tímto způsobem také vymezují svá teritoria a dávají ostatním samcům najevo, že daná oblast je obsazená.

datel obecný

Zajímavé je, že datli si pro bubnování vybírají stromy s dobrou rezonancí, jako jsou suché větve nebo duté kmeny. Tyto „bubnovací platformy“ jim umožňují zesílit zvuk a dosáhnout tak co nejširšího publika.

Ohrožení a ochrana datlů

Datel obecný (Dendrocopos major), náš známý obyvatel lesů a parků, čelí v dnešní době různým hrozbám. Ztráta přirozeného prostředí je jedním z nejvýznamnějších faktorů. Intenzivní lesnictví s důrazem na monokultury a odstraňování starých, doupných stromů datlům bere možnost hnízdění a hledání potravy. Důležitá je proto ochrana starých stromů a vytváření pestrých lesních porostů.

Další hrozbou je úbytek hmyzu, který tvoří hlavní složku potravy datlů, a to zejména v důsledku používání pesticidů v zemědělství. Podpora ekologického zemědělství a omezování chemie v krajině tak nepřímo prospívá i datlům.

I když datel obecný není v současnosti kriticky ohrožen, je důležité jeho populace sledovat a chránit jeho životní prostředí. Každý z nás může přispět například vyvěšováním budek v zahradách a parcích, čímž datlům poskytneme náhradní možnosti hnízdění.

Zajímavosti ze života datlů

Datel obecný, pták s charakteristickým kladíváním do stromů, skrývá mnohá překvapení. Věděli jste například, že datel obecný dokáže za sekundu udeřit do stromu až 20krát? Jeho hlava se přitom pohybuje rychlostí neuvěřitelných 7 metrů za sekundu. Aby si datel neublížil, má speciálně uzpůsobenou lebku s pružným spojením mezi zobákem a mozkovnou, která tlumí nárazy.

Zajímavostí je, že datel nehledá potravu jen v kmenech stromů, ale i v dřevěných sloupech elektrického vedení nebo v dřevěných konstrukcích budov. Datli jsou monogamní ptáci a páry spolu často zůstávají po celý život. Společně si hloubí dutiny v kmenech stromů, které jim slouží k hnízdění. Každý rok si přitom vytesávají dutinu novou. Staré dutiny pak poskytují útočiště dalším druhům ptáků, například sýkorám nebo špačkům.

Datel obecný je pro lesní ekosystém velmi důležitý. Jeho potravou jsou totiž především hmyzí škůdci, kteří by se bez jeho přítomnosti mohli přemnožit a způsobit značné škody na lesních porostech.

datel obecný

Publikováno: 21. 06. 2024

Kategorie: příroda

Autor:

Tagy: datel obecný | informace o datlu obecném